Poniedziałek, 25 Marzec 2019-Marii i Wieńczysłąwa
TwojRynek

Regulamin

Regulamin portalu TwojRynek.pl
2009-02-16
 
REGULAMIN SERWISU TWOJRYNEK.PL – DLA UŻYTKOWNIKÓW
 
DEFINICJE
1. Pod pojęciem Serwisu w dalszej części Regulaminu rozumie się serwis znajdujący się w sieci Internet pod adresem www.twojrynek.pl
2. Administrator - Właściciel Serwisu - Avenue S.C. Reklama Promocja Wydawnictwo z siedzibą w Zielonej Górze ul. Wrocławska 42 b. zwany dalej Administratorem.
3. Użytkownikiem zwana jest każda osoba nie będąca Firmą, korzystająca z zasobów serwisu.
4. Firmą zwana jest osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, a także osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą wpisana do ewidencji działalności gospodarczej.
 
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Korzystanie z Serwisu oznacza akceptację postanowień Regulaminu oraz zobowiązanie do przestrzegania go.
2. Akceptacja regulaminu oznacza zgodę Użytkownika na otrzymywanie informacji handlowej i treści reklamowych za pośrednictwem elektronicznych środków komunikacji.
 
OGRANICZENIA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ
1. Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treści dodawane przez Użytkowników oraz treści reklamowe i materiały ikonograficzne zamieszczane przez Zleceniodawców i zastrzega sobie prawo redakcji, skrótów, bądź usunięcia treści pojawiających się na jego stronach a zawierających treści zabronione przez prawo, wulgarne, obraźliwie, naruszające prawa Administratora lub innych osób albo naruszające zasady współżycia społecznego.
2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zawartość innych stron internetowych, które są połączone z Serwisem za pomocą odnośników (linków).
3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za cenę, rodzaj, jakość, bezpieczeństwo oraz wartość usług lub towaru oferowanego przez Firmę w konsekwencji skorzystania z jej oferty. Nie ponosi także odpowiedzialności za odmowę dostarczenia Użytkownikowi towaru przez Firmę oraz odmowy wykonania usług.
4. Administrator nie bierze udziału w transakcjach dokonywanych pomiędzy Użytkownikami i Firmami. Wszelkie nieporozumienia powinny być rozwiązywane pomiędzy zainteresowanymi stronami bez angażowania Administratora w jakiekolwiek czynności prawne związane sporami.
5. Majątkowe prawa autorskie do serwisu należą do Administratora. Serwis jest chroniony na podstawie Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r., Nr 80, Poz. 904).
6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z niewłaściwego korzystania z serwisu.
 
ZASADY DODAWANIA KOMENTARZY
1. Na stronach Serwisu funkcjonuje mechanizm dodawania komentarzy, który pozwala wszystkim Użytkownikom na wyrażanie opinii o produktach, usługach, firmach i artykułach zamieszczonych w Serwisie.
2. Aby móc dodać komentarz do portalu twojrynek.pl należy wypełnić stosowny formularz i zaakceptować Regulamin.
3. Pojawienie się komentarza na łamach Serwisu następuje po zaakceptowaniu zgłoszenia przez Administratora.
4. Komentarze są wykorzystywane jako sposób przekazywania uwag i spostrzeżeń nadesłanych przez Użytkowników Serwisu innym Użytkownikom. Użytkownicy portalu twojrynek.pl publikują swoje komentarze i opinie wyłącznie na własną odpowiedzialność. Komentarze Użytkowników są ich prywatnymi opiniami i nie odzwierciedlają poglądów wydawcy oraz redakcji portalu.
5. Administrator nie odpowiada za treści komentarzy publikowanych przez Użytkowników.
6. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w treści komentarza, przed umieszczeniem komentarza na stronach Serwisu – dotyczy to przede wszystkim:
a. tytułu komentarza - skracane są zbyt długie tytuły,
b. treści komentarza - poprawiane są błędy ortograficzne, stylistyczne i polskie znaki.
7. Administrator nie informuje zgłaszającego o przyjęciu bądź odrzuceniu komentarza ani o ewentualnych, dokonanych w nim zmianach, o których mowa jest w punkcie 6.
8. Niedopuszczalne jest umieszczanie w komentarzach treści:
a. sprzecznych z prawem, wulgaryzmów, obrażających inne osoby, które wyraziły opinie.
d. reklamowych,
e. uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe.
f. szkalujących osoby publiczne i prywatne,
g. pomówień i nieuzasadnionych oskarżeń dotyczących firm i osób prywatnych.
9. Zabrania się:
a- notorycznego zakładania nowych tematów w niewłaściwej kategorii,
b- pisania jednego i tego samego tematu na różnych działach tematycznych lub umieszczania wiadomości niezgodnych z opisem działu w którym znajduje się wiadomość,
c- zamieszczania treści pornograficznej i bezpośrednich linków do stron z takimi treściami.
D – zamieszczania komentarzy zawierających linki do prywatnych i komercyjnych stron internetowych,
E – zamieszczania komentarzy zawierających uwagi dotyczące błędów merytorycznych w artykułach po usunięciu lub wyjaśnieniu problemu,
F – zamieszczania komentarzy merytorycznie bez związku z komentowaną treścią, 
10. Administrator zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy:
a- Naruszających postanowienia pkt. 8 i 9
 11. Administrator zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy bez podawania przyczyny.
 
 
ZADAWANIE PYTAŃ EKSPERTOM I UDZIELANIE ODPOWIEDZI
1. Użytkownik ma prawo zadać pytanie Ekspertowi.
2. Administrator zastrzega sobie prawo do wyboru i modyfikacji pytań, na które będą udzielać odpowiedzi Eksperci. Preferowane będą pytania ściśle związane z kategorią tematyczną Eksperta.
3. Zadane pytanie przez Użytkownika zostanie dodane do bazy i będzie niewidoczne do czasu udzielenia odpowiedzi przez Eksperta.
4. Serwis nie świadczy usług prawniczych, a w szczególności nie udziela indywidualnych informacji ani porad z zakresu prawa, a jego autorzy nie ponoszą odpowiedzialności za skutki wynikłe z zastosowania się do treści zawartych na stronach serwisu. Wszelkie materiały z zakresu prawa zawarte na stronach Serwisu mają jedynie charakter popularyzowania wiedzy i możliwościach jej praktycznego zastosowania.
 
UWAGI KOŃCOWE
1. Informacje, zawarte w Serwisie twojrynek.pl są aktualne w momencie kierowania ich do publikacji. Informacje te są niezwłocznie aktualizowane po zmianie przedmiotowych przepisów. Jednak do czasu aktualizacji Administrator nie odpowiada za zdezaktualizowanie treści publikacji, wynikające ze zmian prawa. 
2. Treść, forma i cała zawartość serwisu jest własnością Admnistratora i chroniona jest przepisami prawa, w szczególności ustawą z 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Rozpowszechnianie jakichkolwiek części serwisu bez pisemnej zgody Administratora jest zabronione i podlega odpowiedzialności karnej i cywilnej (odszkodowawczej). 
3. Materiałów niezamówionych nie zwracamy.
4. Niniejszy regulamin może ulec zmianie. Informacje o treści zmian niniejszego regulaminu będą zamieszczane niezwłocznie na stronach serwisu twojrynek.pl. Zmiany obowiązują od dnia ich umieszczenia w serwisie.
 
REGULAMIN SERWISU TWOJRYNEK.PL – DLA FIRM
 
DEFINICJE
1. Pod pojęciem Serwisu w dalszej części Regulaminu rozumie się serwis znajdujący się w sieci Internet pod adresem www.twojrynek.pl
2. Właścicielem Serwisu jest Avenue S.C. Reklama Promocja Wydawnictwo z siedzibą w Zielonej Górze ul. Wrocławska 42 b. zwany dalej Administratorem.
3. Użytkownikiem zwana jest każda osoba nie będąca Firmą, korzystająca z zasobów serwisu.
4. Firmą zwana jest osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, a także osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą wpisana do ewidencji działalności gospodarczej.
5. Pakiet Usług – Zbiór płatnych usług oferowanych przez Administratora .
6. Wpis do Katalogu Firm – płatna prezentacja firmy, będąca jednym z elementów Pakietu Usług, obejmująca dane teleadresowe firmy oraz opis działalności zgodny z odrębna umową zawarta między Administratorem a Firmą.
7. Login – unikalny kod umożliwiający identyfikację Firmy w portalu TwojRynek.pl
8. Hasło dostępowe – zestaw min. 6 znaków zawierający min. Jedną dużą literę, jedną małą literę oraz jedna cyfrę, które w połączeniu z loginem umożliwia zalogowanie się firmy do autoryzowanej przestrzeni portalu TwojRynek.pl
 
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Korzystanie z Serwisu oznacza akceptację postanowień Regulaminu oraz zobowiązanie do przestrzegania go.
2. Akceptacja regulaminu oznacza zgodę na otrzymywanie informacji handlowej i treści reklamowych za pośrednictwem elektronicznych środków komunikacji.
3. Majątkowe prawa autorskie do serwisu należą do Administratora. Serwis jest chroniony na podstawie Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r., Nr 80, Poz. 904).
4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z niewłaściwego korzystania z serwisu.
6.a. Jeżeli w trakcie korzystania z usług portalu dane adresowe, osobowe lub inne Firmy ulegną zmianie, Firma zobowiązana jest do ich niezwłocznej aktualizacji.
b. Aktualizacji danych Firma dokonuje samodzielnie poprzez specjalny formularz dostępny zalogowaniu się.
7.a. Wszystkie przekazane przez Firmę do publikacji materiały stanowią jej własność i podlegają ochronie prawnej. Zabrania się ich kopiowania i powielania przez osoby trzecie bez uprzedniej zgody Firmy
b. Firma oświadcza jednocześnie, że wszelkie wprowadzone przez nią do twojrynek.pl dane nie naruszają praw osób trzecich. W sytuacji wystąpienia przez osobę trzecią z jakimikolwiek roszczeniami przeciwko portalowi twojrynek.pl wiązanymi z bezprawnym charakterem tych danych, Firma zobowiązuje się do pokrycia wszelkich kosztów, jakie portal twojrynek.pl poniósł w związku z wytoczonymi roszczeniami.
8. Zamieszczane opisy powinny być napisane w języku polskim i poprawne pod względem ortograficznym, gramatycznym i stylistycznym. Twojrynek.pl nie zapoznaje się przed publikacją na stronach portalu z każdą prezentacją lub wpisem, jednakże w razie zapoznania się z ich treścią, zastrzega sobie prawo do edycji lub usunięcia wpisu lub prezentacji niespełniających wymogów zawartych w zdaniu poprzedzającym.
9. Firma akceptując niniejszy Regulamin wyraża zgodę na prezentację jej danych, znaków graficznych oraz wprowadzonych przez nią treści na łamach portalu twojrynek.pl w katalogach oraz serwisach branżowych oraz na stronach partnerskich Firmy.net.
10. Akceptując Regulamin Firma wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie, oraz wykorzystywanie jej danych w celach marketingowych przez Administratora. Jednocześnie Firma oświadcza, że została poinformowana o możliwości wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania.
 
OGRANICZENIA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ
1. a. Firma rejestrując się w serwisie ponosi wszelką odpowiedzialności za treści zawarte we wpisie do Katalogu Firm, w szczególności za prawdziwość danych, rzetelność treści ogłoszeń, a także zgodność z obowiązującym prawem, zwyczajami i normami moralnymi oraz niniejszym Regulaminem.
b. Wszelkie informacje dotyczące produktów lub usług powinny być kompletne, dokładne i nie mogą wprowadzać w błąd klientów.
c. W sytuacji, gdy Administrator uzyska informację o naruszeniu przez Firmę postanowień punktów powyższych, Administrator upoważniony jest do usunięcia wpisu a Firmie nie przysługuje zwrot poniesionych wydatków ani odrębne odszkodowanie.
2. Zabrania się dodawania firmy do innych kategorii i branż niż te, które zostały wypisane w treści zamówieniu na zakup Pakietu Usług. Administrator zastrzega sobie prawo, bez żadnych roszczeń odszkodowawczych po stronie Firmy, do edycji lub usunięcia wpisów zamieszczonych w innych Kategoriach i branżach, niż wynika to z ich treści zamówienia.
3. Zabrania się zamieszczania w polu Treść Ogłoszenia treści do tego nieprzeznaczonych, danych teleadresowych, adresów www lub plików graficznych nie mających bezpośredniego związku z Firmą i jej ofertą pod rygorem usunięcia wpisu lub prezentacji z portalu bez konieczności uprzedniego poinformowania o tym Firmy.
4. Zabrania się zamieszczania przez Firmę adresów www i odnośników prowadzących do stron internetowych nie będących serwisami Firmy pod rygorem usunięcia wpisu lub jego edycji bez konieczności wcześniejszego poinformowania o tym Firmy.
5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść wystawianych komentarzy zamieszczanych w serwisie przez Użytkowników serwisu. Wszelkie wynikłe spory będą rozstrzygane pomiędzy zainteresowanymi stronami, bez udziału administratora. Ujawnienie danych stron sporu może nastąpić jedynie na mocy decyzji uprawnionego organu.
6. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności względem Firmy za sytuacje związane z naruszeniem jej praw przez podmioty trzecie, wykorzystywanie ich w całości lub części przez osoby trzecie w celach komercyjnych, a także za podszywanie się pod Firmę przez podmioty trzecie. Wszelkie wynikłe sprawy, o których mowa z zdaniu poprzedzającym rozstrzygane będą bez udziału Administratora.
7. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za cenę, rodzaj, jakość, bezpieczeństwo oraz wartość usług lub towaru oferowanego przez Firmę w konsekwencji skorzystania z jej oferty. Sytuacja, o której mowa w zd. 1 dotyczy także odmowy dostarczenia klientowi towaru przez Firmę oraz odmowy wykonania usług.
8. Administrator nie bierze udziału w transakcjach dokonywanych pomiędzy Firmą a jej klientami. Wszelkie nieporozumienia Firmy rozwiązują między sobą bez angażowania Firmy.net w jakiekolwiek czynności prawne związane ze sporami.
9. Administrator nie bierze żadnej odpowiedzialności za brak dostępu do portalu wywołany awariami, przerwami technicznymi, przerwami w świadczeniu usług dostawców internetowych, utratą danych lub wskutek działań siły wyższej.
 
PAKIET USŁUG – RODZAJE, KOSZTY, OPCJE
1. Zbiór płatnych usług oferowanych przez Administratora . Firma może zakupić jeden z 4 Pakietów Usług:
- Pakiet podstawowy
- Pakiet Srebrny
- Pakiet Złoty
- pakiet Platynowy 
2. Opis Pakietów Usług zamieszczony jest pod adresem: WWW.twojrynek.pl/porownanie pakietów usług
3. Opis wybranego przez Firmę Pakietu usług i jego cena są integralną częścią niniejszego Regulaminu.
 
KATALOG FIRM
1. Zamieszczenie przez Firmę wpisu w Katalogu Firm następuje przez zamówienie jednego z 4 dostępnych Pakietów Usług.
4.Dodanie wpisu do Katalogu Firm następuje po złożeniu pisemnego zamówienia podpisanego przez przedstawiciela Firmy i przedstawiciela Administratora na zakup jednego z 4 Pakietów Usług.
5. Po złożeniu zamówienia pierwszej rejestracji firmy w serwisie dokonuje Administrator. Nadaje on login i hasło dostępowe dla firmy do portalu TwójRynek.pl umożliwiające korzystanie z wyznaczonych usług zawartych w pakiecie.
6. Świadczenie usługi w postaci zakupionego Pakietu Usług trwa 1 rok kalendarzowy liczony od miesiąca podpisania zamówienia.
7. Administrator zastrzega sobie prawo do prowadzenia różnego rodzaju akcji promocyjnych oraz zmian cen pakietów, udzielania rabatów oraz bezpłatnych okresów próbnych.
8. Niezależnie od rodzaju posiadanego Pakietu Usług Firma może otrzymywać od internautów opinie świadczące np. o jakości oferowanych produktów czy usług.
 
AKTUALNE PROMOCJE
2. Skorzystanie z usługi Aktualne Promocje następuje przez zamówienie jednego z 4 dostępnych Pakietów Usług.
 
2. Opis Pakietów Usług zamieszczony jest pod adresem: WWW.twojrynek.pl/porownanie pakietów usług
3. Opis wybranego przez Firmę Pakietu usług i jego cena są integralną częścią niniejszego Regulaminu.
 
PANEL EKSERTÓW - ZADAWANIE PYTAŃ EKSPERTOM I UDZIELANIE ODPOWIEDZI
1. Skorzystanie z usługi Aktualne Promocje następuje przez zamówienie jednego z 4 dostępnych Pakietów Usług.
2. Firma ma prawo zadać pytanie Ekspertowi.
3. Administrator zastrzega sobie prawo do wyboru i modyfikacji pytań, na które będą udzielać odpowiedzi Eksperci. Preferowane będą pytania ściśle związane z kategorią tematyczną Eksperta.
4. Zadane pytanie przez Firmę zostanie dodane do bazy i będzie niewidoczne do czasu udzielenia odpowiedzi przez Eksperta.
5. Serwis nie świadczy usług prawniczych, a w szczególności nie udziela indywidualnych informacji ani porad z zakresu prawa, a jego autorzy nie ponoszą odpowiedzialności za skutki wynikłe z zastosowania się do treści zawartych na stronach serwisu. Wszelkie materiały z zakresu prawa zawarte na stronach Serwisu mają jedynie charakter popularyzowania wiedzy i możliwościach jej praktycznego zastosowania.
 
UWAGI KOŃCOWE
1. Informacje, zawarte w Serwisie twojrynek.pl są aktualne w momencie kierowania ich do publikacji. Informacje te są niezwłocznie aktualizowane po zmianie przedmiotowych przepisów. Jednak do czasu aktualizacji Administrator nie odpowiada za zdezaktualizowanie treści publikacji, wynikające ze zmian prawa. 
2. Treść, forma i cała zawartość serwisu jest własnością Admnistratora i chroniona jest przepisami prawa, w szczególności ustawą z 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Rozpowszechnianie jakichkolwiek części serwisu bez pisemnej zgody Administratora jest zabronione i podlega odpowiedzialności karnej i cywilnej (odszkodowawczej). 
3. Materiałów niezamówionych nie zwracamy.
4. Niniejszy regulamin może ulec zmianie. Informacje o treści zmian niniejszego regulaminu będą zamieszczane niezwłocznie na stronach serwisu twojrynek.pl. Zmiany obowiązują od dnia ich umieszczenia w serwisie.