Sobota, 22 Październik 2016-Filipa i Kordulii
TwojRynek

Żywność

Zdrowa żywność pod kontrolą
2009-06-01Dorota Poślednia Komentarze2 komentarze
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Gorzowie Wlkp. przeprowadził 6 kontroli sklepow ze zdrową żywnością, którymi objęto sklepy w Gorzowie Wlkp, Świebodzinie i Zielonej Górze. Celem tej kontroli było zbadanie i ocena m.in prawidłowości oznakowania „żywności ekologicznej” w świetle obowiązujących regulacji prawnych oraz w aspekcie zapewnienia konsumentowi rzetelnych informacji umożliwiających dokonanie świadomego wyboru.
Kontrola miała także na celu ujawnienie produktów, których oznakowanie wskazuje na ekologiczne pochodzenie, podczas gdy zostały wyprodukowane metodami konwencjonalnymi. Badanie miało również sprawdzić jakość produktów rolnictwa ekologicznego na zgodność z obowiązującymi przepisami oraz deklaracjami producentów oraz przestrzeganie zasad obrotu tymi produktami. Ponizej prezentujemy  skrócone wnioski z kontroli.
 
Ustalenia szczegółowe
 
W toku przeprowadzonych kontroli sprawdzono łącznie 60 partii produktów rolnictwa ekologicznego.Ogółem zakwestionowano 39 partii o co stanowiło 65% ilości partii badanych.
W poszczególnych badanych grupach udział produktów zakwestionowanych przedstawiał się następująco:
z przetworów mięsnych na 4 partie badane, zakwestionowano 1 partię, z przetworów zbożowych na 23 partie badane zakwestionowano 11 partii, z przetworów owocowych i warzywnych na 15 partii badanych, zakwestionowano 14 partii (co stanowiło 93,3 % ilości partii badanych). Z przebadanych soków i nektarów na 4 partie badane, zakwestionowano 2,zaś z innych produktów (miód, musztardy, herbatki ziołowe i owocowe, bakalie, koncentrat spożywczy, syrop) na 14 partii badanych, zakwestionowano 11 partii.
Sprawdzono prawidłowość oznakowania oferowanych do sprzedaży produktów rolnictwa ekologicznego w oparciu o obowiązujące przepisy. Kontrolą w tym zakresie objęto 60 partii, spośród, których zakwestionowano 39 partii tych produktów, co stanowiło 65 % ilości partii badanych, w tym:
 • przetwory mięsne - 1 partia z powodu braku informacji o jednostce certyfikującej oraz z powodu naruszenia przepisów rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10.07.2007r w sprawie znakowania środków spożywczych - w oznakowaniu wyrobu brak było nazwy i numeru jednostki certyfikującej oraz brak nazwy produktu.
 • przetwory zbożowe - 11 partii , w tym 7 partii z powodu naruszenia przepisów rozporządzenia Rady (EWG) nr 2092/91 z dnia 24 czerwca 1991 r. w sprawie produkcji ekologicznej produktów rolnych oraz znakowania produktów rolnych i środków spożywczych oraz 3 partie z powodu naruszenia przepisów rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10.07. 2007 r.w sprawie znakowania środków spożywczych, tj. na opakowaniach mąki Bio razowej orkiszowej, pszennej graham, pszennej razowej, owsianej, grochowej, kaszy orkiszowej Bio i pszenicy Bio na kutię umieszczone było logo UE (z napisem „Rolnictwo ekologiczne”) niewłaściwej wielkości - o średnicy 12 mm, zamiast min. 20 mm.
 
Nieprawidłowości na opakowaniach makaronów Bio (orkiszowego, pszennego i żytniego) dotycztły sposobu oznakowania opakowań jednostkowych. Dane dotyczące nazwy środka spożywczego, daty minimalnej trwałości i masy netto nie były podane w tym samym polu widzenia. Nazwa środka spożywczego podana była z jednej strony opakowania. Natomiast data minimalnej trwałości i masa netto podane były na odwrocie opakowania.
 
 • przetwory owocowe i warzywne - 14 partii o w tym: 2 partie z powodu użycia określenia sugerującego pochodzenie produktu z upraw ekologicznych, 5 partii z powodu naruszenia innych postanowień rozporządzenia Rady (EWG) nr 2092/91 z dnia 24 czerwca 1991 r. w sprawie produkcji ekologicznej produktów rolnych oraz znakowania produktów rolnych i środków spożywczych oraz 6 partii o wartościz powodu naruszenia przepisów rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10.07.2007 r. w sprawie znakowania środków spożywczych, tj.: powidła „Starogrodzkie" - produkt regionalny, tradycyjny,ekologiczny, powidła śliwkowe zakwestionowano z uwagi na:
- nieprawidłowe użycie określenia „ekologiczny” dla produktu konwencjonalnego,
- brak informacji o zawartości ilości owoców, z której sporządzono 100 g produktu,
- nieprawidłowo podaną informację o zawartości cukru ( do 1 %),
- niewłaściwe określenie dotyczące daty minimalnej trwałości,
- brak informacji o całkowitej zawartości cukru,
- brak określenia zawartości netto.
 
Inne niezgodności wykryto przy np. ketchupie premium Bio łagodny 310 g, który zakwestionowano z uwagi na brak informacji o ilościowej zawartości składnika pomidorów. Na przebadanych opakowaniach konfitur ilość nominalną poprzedzono niewłaściwym określeniem „waga netto”. W oznakowaniu części soków i nektarów brak było informacji o ilościowej zawartości składników -  również zostało to podczas kontroli zakwestionowane.
 
Inne produkty budziły wątpliwości Inspekcji z różnych względów, np.: 
 • z powodu braku informacji o jednostce certyfikującej, 
 • z powodu naruszenia innych postanowień rozporządzenia Rady (EWG) nr 2092/91 z dnia 24 czerwca 1991 r.,
 • z powodu naruszenia przepisów rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10.07.2007 r. w sprawie znakowania środków spożywczych,
 • z uwagi na: brak nazwy i numeru jednostki certyfikującej, brak sposobu stosowania, informację odwołującą się do właściwości leczenia chorób (polecana jest jako środek napotny przy podwyższonej temperaturze np. przeziębienie, grypa), niewłaściwe określenie dotyczące daty minimalnej trwałości tj. „data ważności” (np. ekologiczna kwiat lipy, waga 30 g)
 
Przy oznaczeniu rosoł wegetariańskiego a’64 g, wyprodukowanego w Holandii, na etykiecie w polskiej wersji językowej: brak było informacji o sposobie stosowania, podane niepełne nazwy składników (olej roślinny, Cebu), w składnikach wyszczególniono „substancje wzmacniające” bez dokładnego ich określenia, nieprawidłowe określenie dotyczące daty minimalnej trwałości „data ważności”.
 
W oznakowaniu opakowań musztardy BIO brak było podanej informacji o ilościowej zawartości składników – czosnku w musztardzie z czosnkiem, czarnej porzeczki w musztardzie z czarną porzeczką, siemienia lnianego w musztardzie z siemieniem lnianym, winogron w musztardzie winogronowej.
 
Dokonano oceny jakości handlowej produktów rolnictwa ekologicznego w zakresie cech organoleptycznych fizycznych i chemicznych w stosunku do deklaracji producenta. Badaniami objęto parówki 180 g, biała ekstra średniorozdrobniona konserwa pasteryzowana 250 g,bio konfitura malina – ekologiczna konfitura malinowa niskosłodzona waga netto 270 g,bio konfitura truskawkowa – ekologiczna konfitura truskawkowa waga netto 270 g, sok marchwiowo- jabłkowy 250 ml, sok jabłkowo-selerowy - 250 ml, miód mniszkowy – nk Eko Barć netto 380 g.
Przeprowadzone badania laboratoryjne wykazały, że produkty, spełniały wymagania zadeklarowane na opakowaniach jednostkowych, w charakterystykach jakościowych towarów, oraz określone w rozporządzeniu Rady (EWG) 2092/91.
Sprawdzono również ilość rzeczywistą produktów w badanych próbkach w stosunku deklarowanej na opakowaniach. Niezgodności nie stwierdzono.
 
Objęte kontrolą 60 partii produktów rolnictwa ekologicznego przechowywane były zgodnie z zaleceniami producentów oraz przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego Rady (WE) nr 852/2004 z dnia 24.04.2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych.
 
Sprawdzono aktualność dat minimalnej trwałości i terminów przydatności do spożycia oferowanych do sprzedaży 60 partii produktów rolnictwa ekologicznego. Nieprawidłowości w tym zakresie nie stwierdzono.
 
Oferowane do sprzedaży produkty rolnictwa ekologicznego sprawdzono pod względem uwidocznienia informacji o cenach. Nieprawidłowości w tym zakresie stwierdzono w 2 placówkach, tj.:
 • w sklepie w Gorzowie Wlkp., gdzie brak było uwidocznionych wywieszek cenowych z wymaganymi informacjami przy 11 towarach w opakowaniach jednostkowych oraz brak cen jednostkowych na wywieszkach przy 32 towarach.
 • w sklepie w Zielonej Górze przy części towarów oferowanych do sprzedaży w opakowaniach jednostkowych (około 80 asortymentów) uwidocznione były wywieszki z podaną ceną sprzedaży. Brak było podanej nazwy handlowej towaru, jednostki miary do której odnosi się podana cena oraz ceny jednostkowej z jednostką miary stosowaną zwyczajowo dla danego produktu.
 
Sprawdzono legalność prowadzonej działalności. I tak:
 • w 6 kontrolowanych placówkach działalność handlowa prowadzona była zgodnie z wpisami do rejestrów sądowych lub do ewidencji działalności gospodarczej. Placówki oznaczone były na zewnątrz.
 • w 6 kontrolowanych sklepach zatrudnione osoby bezpośrednio stykające się z żywnością posiadały orzeczenia lekarskie wydane dla celów sanitarno- epidemiologicznych,
 • -stosowane w 5 placówkach przyrządy pomiarowe posiadały aktualne cechy legalizacji.
 
 
Wykorzystanie ustaleń kontroli
 
Stwierdzone podczas kontroli nieprawidłowości spowodowane zostały przede wszystkim:
 • niedostateczną znajomością bądź niewłaściwą interpretacją obowiązujących przepisów prawnych dotyczących znakowania produktów ekologicznych przez producentów, importerów lub dystrybutorów,
 • stosowaniem do produktów opakowań pochodzących ze starych zapasów.
 
Wykorzystując ustalenia z kontroli wydano w sprawie uwidaczniania cen 1 zarządzenie pokontrolne oraz 1 żądanie.
Do 3 właścicieli kontrolowanych jednostek skierowano wystąpienia pokontrolne dotyczące między innymi oferowania do sprzedaży produktów rolnictwa ekologicznego właściwie oznakowanych.
Skierowano 15 wystąpień pokontrolnych do producentów i importerów kwestionowanych produktów rolnictwa ekologicznego wnioskują o wprowadzanie do obrotu handlowego produktów rolnictwa ekologicznego właściwie oznakowanych.
O powyższym poinformowano właściwe miejscowo dla siedziby producenta Wojewódzkie Inspektoraty Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych oraz Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych, a także właściwe jednostki certyfikujące.
W dwóch przypadkach poinformowano Obwodowy Urząd Miar w Gdańsku o fakcie umieszczania na opakowaniach jednostkowych znaków podobnych do znaku „e”.
Za popełnione wykroczenia z art. 137 § 1 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń nałożono 2 mandaty karne.
 
 
Raport dla WIIH w Gorzowie Wlkp. opracowała: Wioletta Glanc - st. specjalista
na postawie informacji specjalisty – Haliny Chrościechowskiej
 
pełna wersja raportu z kontroli dostępna jest na stronie www.wiih.gorzow.pl
 
 

Komentarze

 • Karolina
  2009-08-07
  Też zawsze żywię przekonanie, że na rynku kupuję ekologiczne, "zdrowe, bo polskie" produkty. Ale kiedy wiadomo, że naprawdę takie są? najlepszym rozwiązaniem jest pewnie kupowanie na rynku ciąglę od tej samej osoby i dyskretne podpytywanie jej to o tę, to o inną rzecz (skąd ma warzywa? gdzie ma tę działkę? itd.) Trzeba to jednak robić z taktem i nienachalnie;) takie jest moje zdanie.
 • Agata
  2009-06-02
  Zdarza się Wam robić zakupy na rynku? Zazwyczaj, kiedy tam idziemy, to z przekonaniem, że zakupione towary nie będą pochodziły z masowej "laboratoryjnej" produkcji, tylko z miłego przydomowego ogródka, gdzie wszystko jest "eko". A mi zdarzyło się spotkać panią zbierającą szczaw na trawniku koło Carrefoura. I te jej zapasy naprawdę przekraczały nie tylko zapotrzebowanie jednej osoby, ale i ogromnej rodziny. Czy miała zamiar go spieniężyć? Nie wiem, ale skojarzenie nasuwa się samo. Ciekawe, jak konsumentom smakowała później ciężkostrawna zupa?
*

Dodaj komentarz

 • Autor *
 • E-mail *
 • Komentarz *
 • Przepisz kod (wielkość liter ma znaczenie)