Poniedziałek, 25 Marzec 2019-Marii i Wieńczysłąwa
TwojRynek

Słownik

Kara umowna
2009-02-10dp
Kara umowna regulowana jest przez artykuły 483-484 Kodeksu cywilnego. Kara ta ma funkcje odszkodowawcze (zwana jest też czasem odszkodowaniem umownym).
 
Dla swej ważności jako klauzula musi być określona w umowie cywilnoprawnej. Strony mogą postanowić w umowie, że naprawienie szkody spowodowanej niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zobowiązania niepieniężnego (i wyłącznie takiego) nastąpi poprzez zapłatę określonej sumy. Umowa wyraźnie stanowi, że dłużnik bez zgody wierzyciela nie może zwolnić się z zobowiązania zapłaty kary umownej.
 
Dłużnik może zaś wystąpić o zmniejszenie kary umownej w przypadku, gdy zobowiązanie w znacznej części już wykonał lub gdyby kara umowna była widocznie za wysoka. Wierzyciel, któremu przysługuje kara umowna, nie musi przyjmować się wykazywaniem rozmiarów poniesionych szkód. Czasami nawet zastrzeżenie w kontrakcie kary umownej i późniejsze zaniedbania czy spóźnienie ze strony dłużnika może przynieść wierzycielowi większe korzyści aniżeli prawidłowa realizacja umowy. Jednak zwykle wisząca nad dłużnikiem możliwość wypłacania odszkodowania wpływa motywująco na dłużnika i dokłada on wielu starań by przyjęte zobowiązania wykonać należycie.