Poniedziałek, 25 Marzec 2019-Marii i Wieńczysłąwa
TwojRynek

Słownik

Cena
2009-02-10dp
Cena to nazwa świadczenia kupującego w umowie sprzedaży: kwota pieniężna ustalona jako ekwiwalent nabywanej rzeczy. Za jej przyjęcie sprzedający jest gotów zrzec się swoich praw do danego dobra, lub też kupujący jest gotów ją kupić, aby do tego dobra nabyć prawa.
 
Cena może dotyczyć m.in. towaru lub usługi. Według większości teorii ekonomicznych cena równa się wartości danego dobra. Według szkoły austriackiej wartość nie jest wielkością obiektywną i taka równość nigdy nie zachodzi, gdyż wtedy nigdy nie doszłoby do wymiany (każda strona musi bardziej wartościować to co otrzymuje od tego co daje w zamian). W odczuciu konsumenta często cena jest zapłatą za jakość. Klient ocenia korzyści, jakie wiążą się z cechami danego towaru, i swe odczucia wyraża poprzez zaakceptowanie lub odrzucenie danej ceny.
 
Cena jest zawsze kwotą pieniężną, co nie wyklucza możliwości zaliczenia na jej poczet świadczeń niepieniężnych. Dopuszczalne jest również określenie ceny poprzez wskazanie podstaw do jej ustalenia (art. 536 Kodeksu cywilnego). W myśl zasady walutowości, ustanowionej przez art. 358 § 1 kodeksu cywilnego, na obszarze Polski cena winna zostać wyrażona w pieniądzu polskim. W braku odmiennej umowy stron zapłata ceny powinna nastąpić jednocześnie z przeniesieniem własności sprzedawanej rzeczy.
 
Ustalenie ceny jest zastrzeżone do swobodnej decyzji stron umowy, co jest przejawem zasady swobody umów (art. 353 § 1 Kodeksu cywilnego). Wyjątkiem od tej zasady są ceny urzędowe - narzucone przez państwo.